کارت منزلت شهرداری

1-شناسنامه

2-کارت ملی

3-یک عددعکس

4-قبض برق یا تلفن دارای آدرس وکدپستی

5- مشمول افراد بالای سن 65سال