کارت بازنشستگی کشوری

مدارک

1-کارت ملی وشناسنامه

2-یک عدد عکس رنگی 4*3جدید