درخواست تاکسی فرسوده

مدارک درخواست ثبت نام تاکسی فرسوده

1-برگ سبز (صاحب خودرو)

2-کارت ماشین

3-کارت سوخت درصورت داشتن

4-کارت ملی