تائیدیه تحصیلی

مدارک لازم:

1-آخرین مدرک تحصیلی مورد نیاز دانشگاه

2-اصل کارت ملی

3-آدرس و کدپستی گیرنده

4-کد دارالترجمه