صدور کارت ملی هوشمند

نحوه درخواست کارت ملی هوشمند

مرحله اول: همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی (کدملی) مراجعه به باجه ثبت نام، پرداخت هزینه بوسیله عابربانک، دریافت کدرهگیری (باجه شماره 8)

مرحله دوم: همراه با اصل شناسنامه وکارت ملی یا یک کارت معتبر عکسدار در تاریخ تعیین شده نوبت همراه با دردست داشتن برگه ثبت نام مراجعه به باجه عکس وانگشت نگاری، پرداخت هزینه به وسیله کارت عابر بانک (باجه شماره 1)

تذکر: دراین مرحله داشتن آدرس و کدپستی و تلفن ثابت جهت ادامه درخواست الزامی است.

مرحله سوم: بعداز دریافت پیامک مراجعه به باجه تحویل کارت ملی همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی قدیم، پرداخت هزینه به وسیله عابربانک (باجه شماره 4)

 

جهت پیگیری کد دستوری #6090*4*را شماره گیری نمائید

همچنین از طریق سایت www.ncr.ir امکان پذیر خواهد بود.