عکسدار کردن شناسنامه

1-اصل شناسنامه بدون عکس

2-سه قطعه عکس جدید

توجه عکس های ارائه شده بایددارای شرایط زیرباشد:

سایز4*3رنگی - زمینه سفید - تمام رخ - باحجاب کامل - بدون آرایش و لنز رنگی -بدون هرگونه روتوش و دستکاری -بدون عینک وکروات وکلاه - یکسان نبودن عکس ها با سایر مدارک

3-اصل یکی از مدارک معتبر عکس دارزیر:

الف)گواهی اشتغال به تحصیل عکس دارسال تحصیلی جدید دارای مهر آموزشگاه به همراه دو قطعه عکس که باید با عکس روی گواهی یکسان باشدو پشت عکس ها مهر محل تحصیل خورده باشد

ب)گذرنامه مستقل از والدین باتاریخ معتبر

ج)ارائه آخرین مدرک تحصیلی عکسدارکه مهر آموزش و پرورش داشته باشد.

د)درصورت نداشتن موارد(الف-ب-ج)اخذمعرفی نامه عکسدار از دفترپیشخوان جهت ارائه به مراجع قضائی (کلانتری)

4-مشخصات کامل سجلی (شناسنامه)و شماره ملی پدرو مادر صاحب شناسنامه

5-به همراه داشتن آدرس و کدپستی محل سکونت

توجه)افرادی که به سن 15سالگی رسیده اند،صاحب شناسنامه و یاپدرومادر و یا جد پدری متقاضی می توانندبا ارائه مدارک ذکرشده درخواست عکس دارشدن شناسنامه را بدهند

تذکر)افرادی که به سن 18سالگی رسیده اندفقط صاحب شناسنامه می توانددرخواست عکس دارشدن شناسنامه خودرا بدهد.

توجه)اگرمادر درخواست عکس دارکردن شناسنامه فرزند زیر 18سال خودراداردو همسرش فوت و یا از ایشان طلاق گرفته باشد،ارائه اصل قیم نامه رسمی الزامی است.

توجه)شناسنامه پس از ثبت درخواست دردفتربعداز حدود یک ماه از طریق پست به آدرس اعلام شده ارسال می گردد.

توجه)پرداخت هزینه درداخل دفتر و به وسیله کارت عابر بانک انجام می شود.