تغییر نام

مدارک مورد نیاز:

1-حضور خریدار و فروشنده

2- داشتن کارت ملی

3-داشتن سیم کارت

4- پرداخت قبض به روز