درخواست IPS و تجمیع کد و اصلاح مشخصات بورس

لطفابادردست داشتن کارت ملی و شناسنامه خودجهت اصلاح مشخصات و درخواست کد کاربری و تجمیع کدهای بورسی مراجعه نمائید.

- درصورت امکان برگه های سهام خودرا نیز به همراه داشته باشید ودرفرم درخواست اصلاح مشخصات،همه کدهای بورسی خود(اعم از کدهای فعال و غیر فعال)را باید درج نمائید.

- چنانچه پس از انجام اصلاح مشخصات ،کدبورسی مربوط به هریک ازسهامهای شما تغییریابدبرگه سهم جدید برای آن صادرمی شود.برگه مربوطه را می توانید از دفتر پیشخوان دریافت نمائید.