تغییر نام قبض گاز

مدارک تغییر نام قبض گاز

1-آخرین قبض پرداختی

2-اصل سند شش دانگ

3- اصل کارت ملی و شناسنامه

4- وکالت نامه محضری